Wegens omstandigheden is Cogem verminderd bereikbaar per telefoon en e-mail.

Wij denken in internetsites en kabelkranten.
En weten dat het sterke communicatiemiddelen kunnen zijn richting uw doelgroep.
Neem contact op en wij vertellen u de kracht van onze visie.
 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Cogem.

Cogem Computergraphics. Generaal Stedmanstraat 42 5623HX EINDHOVEN

 • 1.1
  Cogem zal ter bevestiging van een opdracht , de opdrachtgever een opdrachtbevestiging overleggen. Deze wordt door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger ondertekend. Zo ook indien er sprake is van een abonnement.
 • 1.2
  Indien er in het navolgende wordt gesproken over een productie, wordt hiermee bedoeld: Digitale tekstverwerking en/of computer-gegenereerde beelden; al dan niet gecombineerd met bewerkte en/of onbewerkte videobeelden of enkel en alleen bewerkte en/of onbewerkte videobeelden. 
 • 2.1
  Een door Cogem uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 (zes) weken. Tenzij dit in de offerte anders is vermeld. Indien de voorgenoemde periode van zes weken verstreken is, kan bij ondertekening van een opdrachtbevestiging de reeds verlopen offerte toch als basis dienen voor de opdracht. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op het verlengen van een offerte, indien Cogem hier niet mee akkoord gaat.
 • 3.1
  Indien er sprake is van het maken van een productie wordt een omschrijving van het script op de opdrachtbevestiging gegeven. Indien de opdrachtgever wijzigingen in het script wenst aan te brengen, zal Cogem hieraan gevolg geven, behoudens voor zover zulks in redelijkheid niet van Cogem kan worden verwacht. Ongeacht de redenen van het geen doorgang vinden van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in het script c.q ten aanzien van te leveren goederen en of diensten, kunnen wijzigingen geen grond geven tot intrekking van de opdracht. Cogem zal aan de opdrachtgever de eventuele meerkosten van wijzigingen doorberekenen. Doorvoering van de gewenste wijzigingen impliceert het akkoord van de opdrachtgever met deze eventuele meerkosten.
 • 4.1
  Tenzij anders is overeengekomen is Cogem vrij in de keuze van haar medewerkers.
 • 5.1
  Bij levering en /of plaatsing van een of meer complete computerconfiguraties, omvat de levering en/of plaatsing niet de installatie en/of plaatsing van de monitor(en). Tenzij dit specifiek vermeld wordt in de opdrachtbevestiging.
 • 6.1
  In geval van niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere in gebrekenstelling aan Cogem naast de wettelijke rente, alle aan de vordering verbondenkosten, zoals bijvoorbeeld administratieve- en uurtariefkosten, gangbare deurwaarders-, advoca(a)t(en)- en griffie- en rechtzaakkosten verschuldigd, voorzover Cogem zich genoodzaakt ziet deze kosten te maken. In zodanig geval zal Cogem voorts alle haar ten dienste staande middelen die nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen kunnen bevorderen, onverkort kunnen uitoefenen.
 • 7.1
  De opdrachtgever verleent aan de realisering van de opdracht door Cogem alle medewerking, zonder dat dit voor Cogem nadelige financiële gevolgen heeft. Dit impliceert bijvoorbeeld dat de opdrachtgever Cogem alle medewerking zal verlenen bij het maken van opnamen op locaties): dat de opdrachtgever, zijn werknemers en zijn medewerkers tot de door Cogem naar redelijkheid gewenste medewerking opdracht zal geven; dat de opdrachtgever zorg zal dragen voor genoegzame organisatorische begeleiding ter gelegenheid van de door Cogem te maken opnamen; dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van de basisfaciliteiten zoals elektriciteitsvoorziening; dat tijdens de opnamedagen toegang en medewerking zal worden verleend aan alle door Cogem ingeschakelde medewerkers; dat de opdrachtgever aan Cogem alle inlichtingen zal geven welke voor een goede uitvoering van de opdracht ( de eventuele op te nemen interviews, het tekstcommentaar in de productie daaronder inbegrepen ) van belang zijn. Alle kosten, welke voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde medewerking die volgens het inzicht van Cogem, gemaakt dienen te worden bij het maken van nieuwe opnamen en /of het terug moeten komen op een of meerdere opnamedagen, zullen door Cogem in rekening kunnen worden gebracht boven de gemaakte offerteprijs.
 • 8.1
  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers en medewerkers. Hij vrijwaart Cogem tegen iedere aanspraak van die zijde jegens Cogem, uit welke hoofde ook; weigerachtigheid van die zijde levert de opdrachtgever jegens Cogem geen beroep van overmacht op. De opdrachtgever staat in voor een directe vergoeding van schade door zijn werknemers of medewerkers aan Cogem resp. aan personeelsleden of medewerkers van Cogem en/of aan hun uitrusting toegebracht.
 • 9.1
  De aftiteling van een productie zal geschieden overeenkomstig de voor dergelijke producties bestaande gebruiken bij Cogem en met inachtneming van de wettelijke rechten van derden. Indien Cogem dit wenselijk acht, zal elke aftiteling het beeldmerk van Cogem bevatten.
 • 10.1
  Cogem kan een productie/website of delen daarvan gebruiken voor eigen bedrijfspresentaties en /of gebruiken in het kader van mededinging naar prijzen en/of gebruiken in het kader van tentoonstelling en of andere manifestaties.
 • 11.1
  Cogem dient het aangeleverde tekst- en beeldmateriaal gedurende een periode van twee maanden te bewaren. Tenzij anders overeengekomen is Cogem na deze periode gerechtigd om tot vernietiging van dit beeldmateriaal over te gaan.
 • 12.1
  Voor zover er in de opdrachtbevestiging sprake is van een leverings- en/of plaatsingstermijn, geldt deze als indicatie. Cogem is gehouden zich in te spannen om deze termijn(en) niet te overschrijden. Cogem is daarbij niet verantwoordelijk voor omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever gecreëerde omstandigheden, nog door omstandigheden welke niet in de macht van Cogem liggen. Zoals bijvoorbeeld ziekte en ontsteltenis van op persoonlijke titel bij de productie en/of levering en/of plaatsing ingeschakelde personen; regen- en/of slechtweerdagen; defecten aan de door Cogem en/of haar medewerkers gebruikte apparatuur.
 • 13.1
  Ingeval van een aan Cogem toe te rekenen wanprestatie zal Cogem niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door de opdrachtgever vermeende en/of daadwerkelijk geleden omzet- en/of winstverlies.
 • 14.1
  Verschil van mening over artistieke en inhoudelijke kwaliteiten van de productie en/of script zal nooit als wanprestatie gelden en zal nooit een reden kunnen zijn voor de opdrachtgever voor opzegging van een opdracht en/of leveringsovereenkomst.
 • 15.1
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan kopieën van welke soort of aard dan ook, zelf te vervaardigen of te laten vervaardigen door derden. Dit geldt voor zowel de volledige productie, als ook voor delen van de productie.
 • 16.1
  Cogem biedt in sommige gevallen de opdrachtgever de mogelijkheid om de geschikte afspeelapparatuur te kunnen huren van Cogem of gratis in bruikleen te kunnen nemen. Indien er sprake is van het voldoen van een borgsom zal deze geretourneerd worden indien de gehuurde apparatuur geheel werkend en volledig onbeschadigd bij Cogem wordt terug gebracht. Dit bovenstaande geldt ook indien er geen sprake is van het maken van een productie, doch sprake is van enkel en alleen de verhuur door Cogem - en/of in bruikleen geven door Cogem van afspeelapparatuur of indien er sprake is van verhuur en/of in bruikleen geven in combinatie met een andere door Cogem te leveren dienst en of te leveren product.
 • 17.1
  Indien Cogem dit nodig acht, wordt de eventueel door de opdrachtgever betaalde borgsom gebruikt voor reparatie dan wel vervanging van de betrokken apparatuur. De kosten worden vermeerderd met de huurtarieven van de betrokken apparatuur gedurende de periode dat de apparatuur ter reparatie, dan wel ter vervanging niet in gebruik kan zijn.
 • 18.1
  Bij de plaatsing van apparatuur op locatie dient het risico van verzekering te worden genomen door de opdrachtgever c.q. abonnementsnemer.
 • 18.2
  Bij het gebruik van de kabelkrantsoftware dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een snelle en stabiele internetverbinding. Met een aansluitpunt dat goed bereikbaar is voor de PC die de kabelkrantsoftware vertoont.
 • 19.1
  Geschillen met betrekking tot de opdracht c.q. overeenkomst, alsmede andere met de opdracht verband houdende geschillen zullen op vordering van de meest gerede partij worden beslist door de in het arrondissement Den Bosch bevoegde rechter. Dit tenzij partijen arbitrage of een bindend advies overeenkomen.
 • 20.1
  Indien er bij de opdrachtbevestiging sprake is van een beperking van het afspeelrecht in tijd en/of plaats en de opdrachtgever hiervan afwijkt of de opdrachtgever hiertoe gelegenheid heeft geboden aan derden, dan is de opdrachtgever gehouden om aan Cogem een zodanige vergoeding te voldoen als in overeenstemming is met de tarieven, resp. rechten welke voor zodanig gebruik als gebruikelijk gelden. Hierbij wordt als richtlijn aangehouden de tarieven zoals vermeld in de mees recente honorarium tabel G.V.N.
 • 21.1
  In geval van het door de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op uitbetaling van een vergoeding van een door Cogem afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, zal de opdrachtgever akkoord gaan met de hoogte van het door de verzekering uit te betalen bedrag aan de opdrachtgever en zal de opdrachtgever afzien van verdere schadevergoeding jegens Cogem.
 • 22.1
  Indien apparatuur welke door Cogem verkocht is geworden, dan wel door Cogem verhuurd wordt, dan wel door Cogem in bruikleen is gegeven, defect is zodat de apparatuur niet geheel of geheel niet bruikbaar is, zal er voor de opdrachtgever geen beroep mogelijk zijn om eventueel directe en/of indirecte schades in omzet (direct en/of indirect) op Cogem te kunnen verhalen.
 • 23.1
  In geval van overmacht ( van welke aard dan ook ) zullen de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen worden opgeschort.
 • 24.1
  Cogem hanteert steeds prijzen exclusief het geldende btw bedrag en ( indien van toepassing ) exclusief porto- en verpakkingskosten.
 • 25.1
  Tenzij in een overeenkomst anders is vermeld, geldt er steeds een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst. Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de overeenkomst, kan de overeenkomst worden opgezegd, waarbij de opzegging schriftelijk dient te geschieden. Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij te late betaling kan Cogem o.a. internetvoorzieningen beperken, afsluiten of zelfs opheffen. Voor particulieren geldt de wet van Dam.
 • 26.1
  Bij het in gebreke blijven van tijdige, volledige en correcte betaling van facturen, kan Cogem de site-inhoud op nonactief zetten. Dit tot betaling(en) correct en volledig zijn voldaan. Bij het actief maken van de inhoud van de site kunnen kosten worden berekend.
 • 27.1
  Indien bij een account of dienst een starterskorting wordt gehanteerd, zal deze korting in een periode van maximaal 5 jaar worden teruggebracht tot een percentage van 0%.
 • 28.1
  Op geleverde diensten, waarbij o.a. sprake is van arbeid, geldt -tenzij dit in een overeenkomst anders is vermeld- dat er steeds een jaarlijkse prijscorrectie op de overeengekomen bedragen wordt toegepast. Deze  correctie bedraagt plus 3 (drie) procent van de te factureren bedragen.
 • 29.1
  Vrijwaringsverklaring behorende bij de aanvraag/verhuizing van een domeinnaam.
  De afnemer van een .nl-domeinnaam verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden. De afnemer verklaart tevens dat de gegevens die zijn vermeld in het kader van de aan te vragen .nl domeinnaam juist en volledig zijn. De afnemer staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en verklaart dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde. De aanvrager vrijwaart Cogem en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ("de Stichting"), de bestuursleden van de Stichting en de deelnemers in de Stichting ter zake van, en zal hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. Ondergetekende zal de Stichting steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. Ondergetekende aanvaardt en stemt er mee in dat de Stichting, mocht zij in rechte worden betrokken in verband met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat.
 • 30.1
  Bij de levering van de software, internetpagina's, databases en scripts ter vertoning van internetcontent, wordt bedoeld dat de software enkel gebruikt kan worden gedurende contractduur van de overeenkomst. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt in de overeenkomst, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de software, database gegevens, gebruikte php-scripts, gemaakte html, htm, shtml, shtm, tpl, css en alle andere daarmee in verbandstaande bestanden.
 • 31.1
  Indien bij een overeenkomst niets vermeld wordt t.a.v. de betalingsvoorwaarden, geldt het navolgende : Het door Cogem te factureren bedrag dient voldaan te zijn volgens de volgende voorwaarden : 20 % van het factuurbedrag direct na bevestiging van de opdracht. 60% van het factuurbedrag voor aanvang van de te verrichten werkzaamheden op locatie of voor aanvang van de studiowerkzaamheden. 20 % bij vervoltooing van de opdracht/levering. Indien er sprake is van een contract of abonnement dient het volledig verschuldigde bedrag voldaan te zijn bij aanvang van de contractwerkzaamheden en/of bij aanvang van de contractlooptijd of abonnementslooptijd. Voorts geldt bij een bedrag van minder dan EUR. 220,- dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Cogem dient te staan of contant wordt voldaan, alvorens tot uitlevering van diensten en/of producten wordt overgegaan. Tenzij contractueel wordt vermeld, wordt de gebruikte software wordt niet aangekocht, maar door Cogem in bruikleen gegeven gedurende de duur van een contract.
 • 31.2
  Indien een afnemer een overeenkomst aangaat, zal de afnemer tijdig voldoen aan de betalingsverplichting. Bij facturering door Cogem aan de afnemer, zal de afnemer voldoen aan de in de factuur gestelde betalingstermijn(en). Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is Cogem gemachtigd om de dienstverlening op te schorten en eventueel domeinnamen op te heffen. De betrokken domeinnaam c.q. -namen zullen beschikbaar zijn voor de afnemer indien deze de vrijgekomen domeinnaam (-namen) tijdig weet te claimen. Dit geheel buiten enige betrokkenheid van Cogem en geheel op verantwoordelijkheid en initiatief van de afnemer.
 • 32.1
  Indien een vertoning van een reclamespot op een locatie, door de exploitant c.q. huurder c.q. eigenaar niet geaccepteerd wordt, wordt een abonnementsbevestiging ontbonden en vindt een geheel of gedeeltelijke restitutie plaats van betaalde abonnementskosten. Dit naar rato van de niet uitgezonden reclamezendtijd. Voor een doorgang van het abonnement is het echter ook mogelijk dat de vertoning van de reclamespot wordt stop gezet.
 • 33.1
  Het gebruik van de helpdesk is beperkt tot een fair-use polici. Er dient sprake te zijn van een daadwerkelijk willen en kunnen begrijpen van de handelingen die worden uitgelegd door Cogem. In eerste instantie dient de gebruiker de online documentatie te raadplegen. Cogem kan het gebruik van de gratis helpdesk beperken bij een onevenredig gebruik van de helpdesk.
 • 34.1
  Indien een opdrachtgever c.q. abonnementhouder beeld- en of geluidmateriaal aanlevert, zal dit materiaal steeds vrij van alle van toepassing zijnde rechten worden aangeleverd.

N.B. Daar waar in deze leverings- en betalingsvoorwaarden de hij-vorm is gebruikt, is daarmee ook uitdrukkelijk de zij-vorm bedoeld.